MH Psykologtjänst

FRÅN KRIS TILL NYORIENTERING

En seminarieserie kring pandemins effekter

Pandemin har haft en omfattande och utdragen effekt på företag och skapat en påtvingad förändring på flera nivåer. Detta har i sin tur inneburit nya utmaningar för ledning och chefer att förhålla sig till. Men pandemin har även varit en accelerator och öppnat upp för möjligheter där man via lärdom kan stärka motståndskraften inför framtida utmaningar.


Syfte & Mål

Vi vill med denna seminarieserie ge Dig möjlighet att reflektera över de förändringar som pandemin har fört med sig för dig och ditt företag.  Seminarieserien passar dig som chef eller ledare och kommer hållas digitalt och/eller på plats. Seminarierna utgår från aktuella studier och analyser genomförda under pandemin samt evidensbaserade utvecklingsmetoder.


Innehåll

Seminarierna följer en röd tråd från pandemins utmaningar och förändringsbehov till nyorientering och lärande  i organisationer.

Vi kommer beröra förutsättningar för:


 Organisationers förändringsbehov

 Framgångsrikt förändringsarbete

 Effektiv förändringsledning

 Lärande och utveckling


Tillfälle 1 – Från kris till nyorientering

Översikt kring pandemins effekter på tillväxt och utveckling.


-Kriskunskap

-Påverkan och effekter på individer

-Påverkan och effekter på organisationer, kultur och arbetsklimat

Tillfälle  3 – Förändringsledning

Effektivt ledarskap i de olika faserna i förändringsarbetet.


-Ledarskap i förändring

-Självledarskap

-Organisatorisk förändringsledning

Tillfälle 2 – Framgångsrikt förändringsarbete

Förändringens olika faser och utmaningar för ett framgångsrikt och hållbart förändringsarbete.


-Förändringens grunder

-Individens förändringsarbete

-Organisatoriskt förändringsarbete

Tillfälle 4 – Lärande och utveckling

Skapa förutsättningar för lärande och utveckling under förändringsarbetet.


-Inställning till lärande och utvecklande

-Förutsättningar för individuellt lärande och utveckling

-Förutsättningar för organisatoriskt lärande och utveckling

-Transfer of training

OM ARRANGÖRERNA

MARTIN HEDMAN

ORGANISATIONSPSYKOLOG

Martin är psykolog och har specialiserat sig mot arbetslivets psykologi där han se senaste 10 åren jobbat med ledarutveckling, personbedömning och organisationsutveckling som konsult och egenföretagare. Han har i flera år parallellt jobbat kliniskt med arbetsrelaterad ohälsa och diagnosticering vilket inneburit en fördjupad förståelse för de psykologiska processer och mekanismer som återfinns i utvecklingsarbetet hos individer och företag.  


Hans arbete mot företag har till stor del även innefattat djupbedömningar av ledarpotential hos befintliga eller rekryterade chefer där utvecklingsområden identifierats. Han har använts flitigt som föreläsare och utbildare på event och företag och har som styrka att kunna sätta ord på och förtydliga abstrakta och teoretiska processer.


 

Certifieringar och arbetsmetoder


  • Lead Forward (Full Range Leadership Model) – Strukturerad metod för ledarutveckling
  • Organizational Behavior Management (OBM) – Förändrings- och effektiviseringsarbete genom analyser och justering av beteenden i grupp och individ
  • Goal Reality Options Will coaching model (GROW) – En tydlig och begriplig modell att jobba med utveckling och förändring hos ledare
  • Motivational Interview MI – Samtalsmetod som syftar till att motivera genom att uppmuntra till eget utforskande
  • European Test User Certificate (level 2) – Europeiskt testanvändarcertifikat för arbetspsykologisk testning


Lars har över 30 års erfarenhet som ledare i olika typer av organisationer både inom det privata näringslivet och offentlig sektor. Hans yrkeskarriär startade i Försvarsmakten där han grundlade sin förmåga att leda och utveckla chefer och team under extrema situationer. Han har även internationell erfarenhet av utveckling av chefer med skilda kulturella bakgrunder. Sedan slutet av 90-talet har Lars varit verksam inom det privata näringslivet i olika entreprenörsdrivna verksamheter och roller som Utbildningschef, HR chef och företagsledare.


Under sina år har han utbildat och coachat ledare, team och ledningsgrupper i ledarskap, teamutveckling och kulturell utveckling. De senaste 10 år har han ägnat mest tid åt att hjälpa företag och chefer att förstå och leda olika typer av förändrings- och utvecklingsarbeten.Certifieringar och arbetsmetoder


  • Cultural Transformation Tools - diagnostiska verktyg för arbete med värdegrunds- och kulturutveckling i verksamheter
  • Group Development Questionnaire - GDQ, ett diagnostiskt instrument i för grupputveckling. GDQ bygger på mångårig forskning av Dr. Susan Wheelan och är en effektiv metod för att utveckla arbets- och ledningsgrupper.
  • Situationsanpassat Ledarskap – SLII - en modell och process för både ledarskapsutveckling och lärande i verksamheter.
  • Förändringens fyra rum®  - en modell och process för förändring, utveckling och stabilitet i verksamheter.

LARS

VON SCHEDVIN

ORGANISATIONSKONSULT